Job Evaluations

Ang posisyon ng mga administrative employees ay may katumbas na job level. Ang job level ang magsasabi kung gaano kagaan o kabigat ang iba’t ibang aspeto ng trabaho. Noong Setyembre 2014, tinalakay sa Serbisyo Empleyado ang paraan at proseso ng pagtaas ng job level ng mga empleyado sa administrative track sa pamamagitan ng job evaluation.

Para sa mga staff positions, ilan sa mga sinusukat na aspeto ng trabaho ay ang karanasan at karunungan sa gawain, ang pakikipag-usap sa ibat-ibang tao, ang husay sa pagpapasiya at ang pagkukusa na inaasahan sa posisyon, at ang pananagutan sa paghawak ng mga reports at records, mga gamit, at ari-arian.

Para naman sa mga supervisory positions, tinitingnan ang mga aspeto na tulad ng patuloy na pagpapaunlad ng talino, karanasan at pagsasanay, at paglutas ng problema. Sa parehong posisyon, meron din namang “deterrents” (mga bagay na nakapipigil sa paggawa o pag-unlad) na kasama sa trabaho. Ilan sa mga ito ay ang paglabas ng opisina dulot ng trabaho at ang kaukulang implikasyon nito sa kalusugan at kaligtasan ng empleyado.

Ang bawat aspeto ay binibigyan ng puntos ayon sa trabaho. Ang kabuuan ng puntos ang siyang nagpapasiya ng angkop na job level ng posisyon. Ang job description at job analysis questionnaire at interview ang siyang ginagamit na sanggunian sa pagbibigay ng puntos. Para sa karagdagang detalye o paglilinaw ukol sa job evaluation, maaring makipag-ugnayan sa HRM sa local 337.

– Mindy Cabudol

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *